Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Lipiec 21 2018 13:18:56
Nawigacja
Strona główna
O nas
Statut Przedszkola
Prawa Dziecka
Regulamin Przedszkola
Procedury przyprowadzania i odbierania
Aktualności
Kodeks przedszkolaka
Muchomorki
Biedronki
Krasnale
Zajączki
Galeria zdjęć
Kontakt
Szukaj
Linki
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Statut Przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

POLANICY- ZDROJU

 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Polanicy - Zdroju zwane w dalszej części „przedszkolem” działa w oparciu o postanowienia:

 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z póź. zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1579

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17).

 6. Zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z póź. zm.),

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne nr 1 w Polanicy Zdroju.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polanica Zdrój. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 3. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

 4. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w obowiązujących przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17):

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka i wczesną edukację dzieci od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie sześcioletniej szkoły podstawowej,

 • przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci,

 • przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej – w ramach organizowanych zajęć przedszkole za zgodą rodziców stwarza możliwość uczestnictwa w katechezie,

 • przedszkole umożliwia działania w zakresie integracji dzieci należącej do mniejszości romskiej,

 • współdziała z rodziną pełniąc funkcję doradcy, podejmuje działania wychowawcze i dydaktyczne, wspierające indywidualny rozwój każdego dziecka, udziela rzetelnych informacji o postępach dziecka, wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka .

 • przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

 • zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną we współpracy z poradnią pedagogiczno-psychologiczną,

 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 • wykonuje zadania zapewniające zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole.

 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa koncepcja pracy przedszkola, miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne w poszczególnych oddziałach, wpisy do dziennika zajęć wychowawczo – dydaktycznego i dzienników zajęć specjalistycznych. Zadania przedszkola określa ponadto zestaw programów wychowania przedszkolnego wybrany przez Radę Pedagogiczną lub nauczyciela, zatwierdzony przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Cele i zadania, przedszkole realizuje zgodnie z nową podstawą programową:

 1. zapewnia opiekę i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 2. uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 3. stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

 4. rozwija wrażliwość moralną,

 5. kształtuje umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

 6. stwarza warunki do rozbudzania ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

 7. rozwijania wrażliwości estetycznej, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 8. zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub inną osobę pełnoletnią, upoważnioną, przez nich na piśmie, która zapewni pełne bezpieczeństwo. Osobom nietrzeźwym nie będą wydawane dzieci ze względu na zapewnienie im bezpieczeństwa. Rodzic lub opiekun przyprowadzając zdrowe dziecko do przedszkola sam przebiera dziecko w szatni w wygodne ubranie i oddaje dziecko nauczycielce pod opiekę. Od tego momentu nauczycielka odpowiada za dziecko. Podczas odbierania dziecka z przedszkola rodzic lub osoba upoważniona ma obowiązek zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

 2. Organizację zajęć z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, określa ramowy rozkład dnia.

 3. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w następujący sposób:

- organizuje zebrania z rodzicami z udziałem pracowników poradni,

- proponuje rodzicom konsultacje w poradni,

- zatrudnia specjalistów poradni do zajęć z dziećmi np. do wczesnego wspomagania.


10. Organami przedszkola są:


 1. Dyrektor przedszkola,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

DYREKTOR

Dyrektor powołany jest w drodze konkursu na okres 5 lat szkolnych.

Dyrektor przedszkola w szczególności:

 

 1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:

 

 • opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

 • planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną i kontrolę wewnętrzną przedszkola w wybranych obszarach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, planuje i przeprowadza obserwacje, opracowuje harmonogram tematykę wspomagania nauczycieli uwzględniając wnioski ze sprawowanego nadzoru,

 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnieniu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

 • przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru,

 • opracowuje program rozwoju placówki wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań, wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego,

 • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach,

 • sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

 • przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu .

 • przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,

 • jako przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi posiedzenia,

 • przedstawia radzie pedagogicznej przynajmniej jeden raz w roku szkolnym wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego,

 • wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; ww. organy uchylają uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

 • realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli,

 • może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • planuje i odpowiada za realizacje planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 • koordynuje współpracę organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodnie z planem,

 • dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

 • podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola,

 • powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w którym mieszka dziecko 6-letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń, organizacji, harcerskich lub innych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza przedszkola,

 • podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca odpowiednio: zestaw programów wychowania przedszkolnego .

 • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP i p. poż.,

 • prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

 • informuje w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

 1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,

 1. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

Dyrektor przedszkola wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów. Współpracuje z organami przedszkola zgodnie z regulaminami organów.

 

RADA PEDAGOGICZNA

jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 • Przedszkole tworzy własną radę pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna przedszkola.

 • Zebrania rady pedagogicznej organizowane są co najmniej 5 razy w roku.

 • Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 • Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 

 1. przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

 2. opracowanie programu rozwoju i koncepcji pracy placówki,

 3. tworzenie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

 4. podejmowanie uchwał,

 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

 1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

 2. projekt planu finansowego przedszkola,

 3. przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

 4. wnioski o nagrody,

 5. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,

 6. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 7. opiniuje na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego pracę dyrektora w trybie i na zasadach określonych w regulaminie.

 

 • Terminy i tematyka posiedzeń rady pedagogicznej zawarte w rocznym planie pracy wychowawczo dydaktycznej przedszkola podawane są do wiadomości nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.

 • Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze i po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb bieżących.

 • Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy rady pedagogicznej, przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 • Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej i zawiadamia wszystkich jej członków o terminie, zgodnie z regulaminem rady.

 • Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym ogólne, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 • Posiedzenia rady pedagogicznej protokołowane są w „księdze protokołów” przez wyznaczonego nauczyciela i zatwierdzane przez dyrektora.

 • W celu podjęcia uchwały przeprowadza się głosowanie; głosowanie jest jawne – w szczególnych przypadkach rada pedagogiczna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu tajnego głosowania.

 • Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

 • Z posiedzenia rady pedagogicznej sporządza się listy obecności, które znajdują się w księdze protokołów.

 • Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskami o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

 • W przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w punkcie 15, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 • Rada pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, odpowiedni przedszkolny zestaw programów i podręczników.

 • W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w ciągu roku szkolnego.

 • Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

RADA RODZICÓW

W przedszkolu działa rada rodziców, która jest społecznym organem przedszkola.

 1. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 2. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu grupowym rodziców, w tajnym głosowaniu.

 3. Rada rodziców może występować do dyrektora, innych organów placówki, w tym organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 4. Zakres działania rady rodziców:

 • uchwalanie regulaminu rady rodziców,

 • w porozumieniu z radą pedagogiczną opiniowanie statutu przedszkola,

 • opiniowanie planów pracy przedszkola, projektów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych oraz istotnych dla przedszkola spraw,

 • opiniowanie wyborów przedszkolnych programów wychowania,

 • jeżeli w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcie roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowania, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 1. Rada Rodziców w szczególności wyraża opinię na temat funkcjonowania przedszkola.

 2. Rada Rodziców może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie dyrektora placówki.

 3. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł.

 4. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin uchwalony i realizowany przez radę rodziców.

 1. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu grupowym rodziców, w tajnym głosowaniu do 30 września.

 2. Organy współpracują ze sobą zgodnie z planem współpracy w sposób zapewniający właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola oraz zapewniające bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola.

 3. Skargi i wnioski rodziców przyjmuje dyrektor przedszkola na zebraniu z Radą Rodziców po uprzednim zaproszeniu dyrektora przez przewodniczącego Rady Rodziców. Skargi i wnioski nauczycieli przyjmuje dyrektor przedszkola na zebraniu Rady Pedagogicznej. Jeżeli skargi nie zostaną rozwiązane na zebraniach skarżący kieruje skargę do organu prowadzącego przedszkole, w dalszej kolejności do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

RODZICE

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodzica należy:

 

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną na piśmie przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 6. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.

 7. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

 

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELA Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice i nauczyciele na bieżąco współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 2. Nauczyciel rzetelnie i na bieżąco informuje rodziców na temat postępów dziecka, organizuje zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców.

 3. Rodzice mają prawo do:

 1. poznania zakresu zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola, planu rozwoju przedszkola i planów miesięcznych,

 2. uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju, informacji na temat stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

 3. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola w formie pisemnej lub ustnej.

 

 1. W celu wymiany informacji dyrektor organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 2. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych organizuje się na terenie przedszkola zebrania szkoleniowe dla rodziców, na które mogą być zapraszani przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inni prelegenci.

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 

 1. zebrania grupowe,

 2. zebrania ogólne,

 3. zajęcia otwarte,

 4. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem,

 5. kąciki informacyjne dla rodziców,

 6. uroczystości przedszkolne,

 7. wycieczki.

 

 1. Organizacja pracy przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem.

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 600 do 1600 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 4. Czas pracy i godziny dostosowane są do potrzeb środowiskowych w zakresie opieki, zdrowia i wychowania dzieci.

 5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który jest ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa zasad higieny i ochrony zdrowia w publicznych i niepublicznych szkołach lub placówkach, liczby dzieci w oddziale, zadań w podstawie programowej zwłaszcza czasu przeznaczonego na zabawę swobodną dziecka, zajęcia organizowane i pobyt na powietrzu.

 6. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału, czas na zabawy dowolne, czas pobytu dziecka na świeżym powietrzu.

 1. Dzieci mogą być zakwalifikowane do korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków dziennie, w zależności od czasu przebywania w przedszkolu.

 2. Pełny koszt wyżywienia pokrywają rodzice, ustalając stawkę wyżywienia zgodną z normami żywienia dzieci w przedszkolu.

Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole .

 1. Przedszkole na wniosek rodziców współdziała z OPS-em w sprawach dofinansowania opłat za wyżywienie dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

 2. Opłatę za przedszkole rodzice winni wpłacać na konto przedszkola do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.

 3. Koszty utrzymania przedszkola pokrywane są w części z budżetu Gminy.

 4. Odpłatnoś

 5. za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.

 1. Planowaną nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłaszać u dyrektora lub nauczycielki we wcześniejszym terminie. Opłata za zgłoszoną nieobecność zostaje odliczona począwszy od drugiego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

ł) W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 10 dni, dyrektor ma prawo wypisać dziecko z przedszkola.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej, językowej – w ramach organizowanych zajęć przedszkole, za zgodą rodziców stwarza możliwość uczestnictwa w katechezie.

 1. W placówce na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) są prowadzone zajęcia dodatkowe. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w zależności od ilości zgłoszeń na podstawie zatwierdzonych programów.

 2. W przypadku zajęć z języka angielskiego oraz rytmiki (opłacanymi przez rodziców) dyrektor przedszkola podpisuje umowę z osobami prowadzącymi zajęcia na wynajem sali.

 3. W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

 • religia,

 • język angielski,

 • zajęcia rytmiczno-ruchowe,

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo: zajęcia rytmiczno-ruchowe, nauka języka obcego, nauka religii, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi z dziećmi w wieku 3-5 lat około 30 minut.

 2. Koszty zajęć ponadprogramowych ustala dyrektor a ponoszą je rodzice.

 3. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 1. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywają się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów wychowania przedszkolnego i przyjętego do realizacji w danym roku szkolnym, lub programu autorskiego, opracowanego przez nauczycieli przedszkola, w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w planie rozwoju placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów.

 4. Godzina pracy zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 6. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 800 do 1300 i trwa 5 godzin dziennie.

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja danego roku kalendarzowego.

 2. Arkusz podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący do 25 maja danego roku.

 3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę dzieci, oddziałów i czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

 3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 4. informacje o awansie zawodowym nauczycieli, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić do postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w danym roku szkolnym, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 5. termin przerwy wakacyjnej.

 

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

 2. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala na podstawie ramowego rozkładu dnia, szczegółowy ruchomy rozkład dnia danego oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu nie może przekroczyć 100.

 4. Przedszkole jest placówką 4-oddziałową.

 5. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

 

 1. Zadania nauczycieli i innych pracowników związane z bezpieczeństwem dziecka.

 

 1. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki i pomoce nauczyciela, pamiętając o przestrzeganiu w szczególności przepisów BHP, p. poż., ruchu drogowego.

 2. Nauczyciel i pomoc nauczyciela odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka czasie pobytu dziecka w przedszkolu będącego pod ich opieką.

 3. Przy wyjściu dzieci poza teren przedszkola zapewnia się jednego opiekuna na 13 dzieci.

 4. W sytuacji organizowanych wycieczek autokarowych dla dzieci za zgodą rodziców (opiekunów) zostaje sporządzona lista uczestników, karta wycieczki zawierająca program wycieczki, imię, nazwisko kierownika, opiekunów, czas trwania i miejsce wycieczki, zgodnie z regulaminem wycieczki.

 5. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego.

 6. Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodziców, nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości. Następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice, prawni opiekunowie lub inne osoby dorosłe pod opieką których znajdowało się dziecko.

 7. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej nauczycielce lub dwóm nauczycielkom, w zależności od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowych zadań (integracja oddziału).

 8. W celu osiągnięcia lepszych efektów pracy wychowawczo-dydaktycznej przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, powierza się opiece dany oddział jednemu nauczycielowi i pomocy nauczyciela.

 9. Każdy pracownik ma obowiązek zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy, a także innemu nauczycielowi o zagrażającym niebezpieczeństwie lub sytuacji , która budzi wątpliwości.

Zadaniem na

 1. NAUCZYCIEL OBOWIĄZANY JEST:

 

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

 2. wspierać każde dziecko w jego rozwoju,

 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

 4. kształcić i wychowywać dzieci u umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

 5. dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 6. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 7. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

 5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów itp.,

 6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

 7. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 8. dbałość o warsztat pracy i gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 10. prowadzenia diagnozy umiejętności dziecka, planowania i prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jego jakość.

 11. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, na zebraniach z rodzicami nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, a także poprzez konsultacje bieżące.

 12. informowania rodziców o umiejętnościach dziecka i o jego gotowości do podjęcia nauki w szkole w formie pisemnej informacji o dziecku do dnia 15 czerwca bieżącego roku.

 13. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 14. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

 15. aktywny udział w procesie wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola,

 16. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym,

 17. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki,

 18. nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci podczas trwania tych zajęć,

 19. nauczyciele wybierają program wychowania przedszkolnego oraz zestaw podręczników, które zostały dopuszczone do użytku przedszkolnego oraz przedstawiają je radzie pedagogicznej do uchwalenia.

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.

 2. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków.

 3. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Zegar & Kalendarz
Jest godzina:


Strona wygenerowana w 1.001 sek.
Osób on-line: